دوشنبه 1 مهر 1398
En
logo
  برچسب شده با

محمود تولایی

شعار و عمل دولت در حوزه مالیات متناقض است

مطالب/ شعار و عمل دولت در حوزه مالیات متناقض است

                           
      شعار و عمل دولت در حوزه مالیات متناقض است تولایی، رئیس اتاق کاشان می‌گوید: مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی در حوزه مالیات، بازنگری در قوانین آن است. سیستم امور مالیاتی باید به وضعیت واقعی بنگاه‌ها و میزان رکود واحدهای تولیدی توجه داشته باشد.»

شنبه 8 آبان 1395
بخش خصوصی مالیات بر ضرر می‌دهد نه مالیات بر درآمد

مطالب/ بخش خصوصی مالیات بر ضرر می‌دهد نه مالیات بر درآمد

                           
      بخش خصوصی مالیات بر ضرر می‌دهد نه مالیات بر درآمد تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران می‌گوید: بخش خصوصی مخالف مالیات دادن نیست، اما این مالیات باید بر درآمد واحدهای اقتصادی تنظیم شود؛ درحالی که سیسم امور مالیاتی ما، به وضعیت واقعی بنگاه‌ها و میزان رکود واحدهای تولیدی توجهی ندارد.

جمعه 23 مهر 1395