سه شنبه 26 شهريور 1398
En
logo
  برچسب شده با

حمیدرضا امیدان

بیشه: بهبود محیط کسب و کار یک رسالت اساسی برای اتاق است

مطالب/ بیشه: بهبود محیط کسب و کار یک رسالت اساسی برای اتاق است

                           
      بیشه: بهبود محیط کسب و کار یک رسالت اساسی برای اتاق است شورای دبیران کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی اصفهان با حضور رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار ،دبیرکل و دبیران کمیسیون ها در ساختمان شماره 2 اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
يکشنبه 10 مرداد 1395