شنبه 2 شهريور 1398
En
logo
  برچسب شده با

اشتراك گذاری

به اﺷﺗراک ﮔذاﺷتن اﯾده های  ﻧو در ﺣوزه ﻓﻌﺎﻟﯾت های اﻗﺗﺻﺎدی

مطالب/ به اﺷﺗراک ﮔذاﺷتن اﯾده های ﻧو در ﺣوزه ﻓﻌﺎﻟﯾت های اﻗﺗﺻﺎدی

                           
      به اﺷﺗراک ﮔذاﺷتن اﯾده های  ﻧو در ﺣوزه ﻓﻌﺎﻟﯾت های اﻗﺗﺻﺎدی ﮔروهی از ﺑﺎﻧوان ﻓﻌﺎل اﻗﺗﺻﺎدی اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺷهد و اﺻفهان از ﮐﺎرﺧﺎنه ﺑﺳته ﺑﻧدی اﺻﻔهان ﻣﻘدم ﺑﺎزدﯾد کردند.

جمعه 16 مهر 1395