دوشنبه 1 مهر 1398
En
logo
  برچسب شده با

مسئولیت‌های اجتماعی

کارآفرین اجتماعی، طبیب مسائل اجتماعی است

مطالب/ کارآفرین اجتماعی، طبیب مسائل اجتماعی است

                           
      کارآفرین اجتماعی، طبیب مسائل اجتماعی است استاد دانشگاه اصفهان در تشريح فرایند تکامل کشورهای پیشرفته در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی گفت: به نسل جدیدي از كارآفرينان نیاز داریم تا مسائل اجتماعی را درک کنند و برای پیشبرد اقتصاد جامعه طرح بدهند.

شنبه 2 بهمن 1395