شنبه 2 شهريور 1398
En
logo
  برچسب شده با

OBOR

سهل‌آبادی خبر داد: تبادل توانمندی های اقتصادی و توسعه روابط تجاری بين شهرهای عضو  UN MSCR CA

مطالب/ سهل‌آبادی خبر داد: تبادل توانمندی های اقتصادی و توسعه روابط تجاری بين شهرهای عضو UN MSCR CA

                           
      سهل‌آبادی خبر داد: تبادل توانمندی های اقتصادی و توسعه روابط تجاری بين شهرهای عضو  UN MSCR CA پیش نویس عضویت اتاق بازرگانی اصفهان در کمیته توسعه تجاری و سرمایه گذاری اتحادیه همکاری شهرهای در مسیر جاده ابریشم ( CA UN MSCR ) که در شهر فوجو ی چین تشکیل شده با حضور اعضای انجمن بین المللی دوستی شهر فوجو چین در اتاق بازرگانی اصفهان به امضا دو طرف رسید.


چهارشنبه 3 شهريور 1395